Trestné právo

Naše služby v oblasti trestného práva

Klientom v trestnom konaní poskytujeme komplexnú obhajobu vo všetkých fázach trestného konania t.j. v prípravnom konaní (t.j. v predsúdnom konaní), v súdnom konaní ako aj vo vykonávacom konaní.

vypracovanie a podanie trestných oznámení
vypracovanie a podanie sťažnosti obvineného proti uzneseniu, ktorým mu bolo vznesené obvinenie

Začal policajt (prípadne prokurátor) v zmysle § 199 Trestného poriadku trestné stíhanie alebo v zmysle § 206 ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku bolo voči Vám vznesené obvinenie?
Proti uzneseniu o vznesení obvinenia má obvinený právo podľa § 187 Trestného poriadku v lehote 3 dní od oznámenia uznesenia podať sťažnosť. Právna úprava sťažnosti proti uzneseniu sa nachádza v ustanoveniach § 185 až 195 Trestného poriadku, ktorý presne stanovuje náležitosti, ktoré sťažnosť musí obsahovať, osoby oprávnené podať sťažnosť.
Kvalifikovane odôvodnenou a včas podanou sťažnosťou proti uzneseniu o vznesení obvinenia môžete zvrátiť celý priebeh trestného stíhania. Proti uzneseniu o vzatí do väzby môže obvinený podať sťažnosť. Sťažnosť treba podať na súde, ktorý uznesenie vydal a to do troch dní od jeho oznámenia.

vypracovanie a podanie sťažnosti obvineného proti rozhodnutiu o vzatí do väzby
vypracovanie a podanie žiadosti obvineného o prepustenie z väzby na slobodu

Podľa § 79 ods. 3 Tr. poriadku Obvinený má právo kedykoľvek žiadať o prepustenie na slobodu. Ak v prípravnom konaní prokurátor takej žiadosti nevyhovie, predloží ju bez meškania so svojím stanoviskom a s návrhom na rozhodnutie sudcovi pre prípravné konanie, o čom upovedomí obvineného a jeho obhajcu. O takej žiadosti sa musí bez meškania rozhodnúť. Ak sa žiadosť zamietla, môže ju obvinený, ak v nej neuvedie iné dôvody, opakovať až po uplynutí tridsiatich dní odo dňa, keď rozhodnutie o jeho predchádzajúcej žiadosti nadobudlo právoplatnosť.

zastupovanie podozrivého, obvineného v trestnom konaní
účasť na úkonoch vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní

Podľa § 213 Tr. má obhajca právo od vznesenia obvinenia zúčastniť sa úkonov, ktorých výsledok môže byť použitý ako dôkaz v konaní pred súdom, iba ak vykonanie úkonu nemožno odložiť a obhajcu o ňom vyrozumieť. Obvinenému a iným vypočúvaným osobám môže obhajca klásť otázky potom, keď policajt výsluch skončí. Ak obhajca oznámi policajtovi, že sa chce zúčastniť vyšetrovacieho úkonu podľa odseku 2, policajt je povinný včas mu oznámiť čas, miesto konania úkonu a druh úkonu okrem prípadu, keď vykonanie úkonu nemožno odložiť a vyrozumenie obhajcu nemožno zabezpečiť.

návrh na nahradenie väzby zárukou, sľubom, alebo zložením peňažnej záruky

§ 80, 81 Tr. poriadku

žiadosť o preskúmanie postupu policajta

Podľa § 210 Tr. poriadku majú obvinený, poškodený a zúčastnená osoba právo kedykoľvek v priebehu vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania žiadať prokurátora, aby bol preskúmaný postup policajta, najmä aby boli odstránené prieťahy alebo iné nedostatky vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní. Policajt musí žiadosť prokurátorovi bez meškania predložiť. Prokurátor je povinný žiadosť preskúmať a o výsledku žiadateľa upovedomiť.

zastupovanie obžalovaného v konaní pred súdom
vypracovanie a podanie odvolania proti rozsudku

§ 306 a nasl. Tr. poriadku. Odvolanie je opravným prostriedkom proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa, ktoré sa podáva na súde, proti ktorého rozsudku smeruje, a to do 15 dní od oznámenia rozsudku.

vypracovanie a podanie odporu proti trestnému rozkazu

Samosudca môže bez prejednania veci na hlavnom pojednávaní vydať trestný rozkaz, ak je skutkový stav spoľahlivo preukázaný vykonanými dôkazmi. Obvinený a osoby, ktoré sú oprávnené podať v jeho prospech odvolanie, ako aj prokurátor môžu podať proti trestnému rozkazu odpor. Odpor sa podáva na súde, ktorý trestný rozkaz vydal, a to do ôsmich dní od jeho doručenia. Ak proti trestnému rozkazu podala oprávnená osoba v lehote odpor, samosudca nariadi vo veci hlavné pojednávanie; pri prejednávaní veci na hlavnom pojednávaní nie je samosudca viazaný právnou kvalifikáciou ani druhom a výmerou trestu obsiahnutými v trestnom rozkaze. Inak sa trestný rozkaz stane právoplatným a vykonateľným podľa § 356.

vypracovanie a podanie dovolania proti právoplatnému rozhodnutiu súdu

§ 368 a nasl. Tr. Poriadku. Dovolanie patrí medzi mimoriadne opravné prostriedky, ktoré možno podať proti právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktorým bol porušený zákon alebo ak boli porušené ustanovenia o konaní, ktoré mu predchádzalo. Dovolanie v prospech obvineného možno podať do troch rokov od doručenia rozhodnutia.

vypracovanie a podanie žiadosti o podmienečné prepustenie odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody

§ 66 Tr. zákona. Súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život, a

 • ak ide o osobu odsúdenú za prečin po výkone polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody,
 • ak ide o osobu odsúdenú za zločin po výkone dvoch tretín uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody.
  Osoba, ktorá bola odsúdená za obzvlášť závažný zločin alebo osoba odsúdená na trest odňatia slobody podľa § 47 ods. 2 okrem osoby odsúdenej na doživotie môže byť podmienečne prepustená až po výkone troch štvrtín uloženého trestu odňatia slobody. Osoba odsúdená na doživotie môže byť podmienečne prepustená najskôr po dvadsiatich piatich rokoch výkonu tohto trestu.
  Osoba opätovne odsúdená na trest odňatia slobody na doživotie nemôže byť podmienečne prepustená.
žiadosť o zahladenie odsúdenia

Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej

 • desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,
 • päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,
 • tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok. O zahladení odsúdenia rozhoduje súd na žiadosť odsúdeného, osôb, ktoré by mohli v prospech odsúdeného podať odvolanie, alebo na návrh záujmového združenia občanov uvedeného v § 4 ods. 2; pred uplynutím doby uvedenej v § 92 ods. 1 Trestného zákona môže podať žiadosť o zahladenie odsúdenia len odsúdený. O zahladení odsúdenia mladistvého rozhodne súd aj bez návrhu alebo žiadosti. O zahladení odsúdenia rozhoduje predseda senátu okresného súdu, v ktorého obvode odsúdený v čase podania návrhu má bydlisko alebo kde naposledy mal bydlisko.
  Ak bolo odsúdenie zahladené, hľadí sa na páchateľa, ako keby nebol odsúdený.
žiadosť o rozhodnutie o osvedčení
vypracovanie a podanie žiadosti o odklad výkonu trestu

Ak odsúdený pred nástupom výkonu trestu odňatia slobody ochorie na takú vážnu chorobu, že dočasne nie je spôsobilý nastúpiť výkon trestu, pretože je v ústavnej zdravotnej starostlivosti, zašle súdu žiadosť o odklad výkonu trestu spolu s lekárskou správou o svojom zdravotnom stave nie staršou ako 30 dní; v žiadosti je povinný uviesť aj adresu zdravotníckeho zariadenia, ktoré mu poskytuje zdravotnú starostlivosť. Ak žiadosť neobsahuje uvedené náležitosti, predseda senátu vyzve odsúdeného, aby žiadosť doplnil v lehote 10 dní; inak sa o žiadosti nekoná, o čom predseda senátu vo výzve odsúdeného poučí.
Výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho jeden rok môže predseda senátu z dôležitých dôvodov odložiť, a to na čas najviac troch mesiacov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie podľa § 408 ods. 1. Tr. por. Ďalší odklad výkonu takého trestu alebo jeho odklad na dlhší čas ako na tri mesiace môže povoliť predseda senátu, a to len výnimočne z obzvlášť dôležitých dôvodov, najmä ak by výkon trestu mohol mať pre odsúdeného alebo pre jeho rodinu mimoriadne ťažké následky. Odklad však možno povoliť najviac na čas šiestich mesiacov

žiadosť odsúdeného o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Trest zákazu činnosti spočíva v tom, že sa odsúdenému po dobu výkonu tohto trestu zakazuje výkon určitého zamestnania, povolania alebo funkcie alebo takej činnosti, na ktorú treba osobitné povolenie alebo ktorej podmienky výkonu upravuje osobitný predpis. Po výkone polovice trestu zákazu činnosti môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný, pričom súd určí skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu. Ak odsúdený, u ktorého sa podmienečne upustilo od zvyšku trestu zákazu činnosti, viedol v skúšobnej dobe riadny život a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak rozhodne, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby, že zvyšok trestu vykoná.

podanie návrhu na obnovu konania

§ 393 Tr. poriadku.
Ak sa skončilo trestné stíhanie vedené proti určitej osobe právoplatným rozsudkom, právoplatným trestným rozkazom alebo právoplatným uznesením, možno v trestnom stíhaní tej istej osoby pre ten istý skutok pokračovať, len ak bola povolená obnova konania. Obnova konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozsudkom alebo právoplatným trestným rozkazom, sa povolí, ak vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa, alebo uložený druh trestu by bol v zrejmom rozpore s účelom trestu, alebo vzhľadom na ktoré upustenie od potrestania alebo upustenie od uloženia súhrnného trestu by bolo v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa, alebo by bolo v zrejmom rozpore s účelom trestu.

zastupovanie poškodeného

alebo poškodených advokátom v trestnom konaní podľa Trestného poriadku, uplatňovanie škody (v adhéznom konaní)

právne konzultácie a poradenstvo.