Iné oblasti práva

Naše služby v iných oblastiach práva

zastupovanie predovšetkým v územnom, stavebnom a katastrálnom konaní
zastupovanie v priestupkovom konaní
zastúpenie klientov v súdnych sporoch, pri žalobách proti rozhodnutiu správnych orgánov

uplatnenie nárokov na náhradu škody vo veci porušenia zákona zo strany správneho orgánu, vypracovanie podaní v správnom konaní, v konaní vo veciach správneho súdnictva- odvolania proti rozhodnutiam správnych orgánov, preskúmavanie zákonnosti rozhodnutia alebo postupu správneho orgánu, konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy a konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy a zastupovanie v týchto konaniach

zastupovanie obecných úradov, pozemkových spoločenstiev a iných subjektov práva
vyhotovovanie a posudzovanie obchodných zmlúv

 

ochrana verejného záujmu
kompletné právne poradenstvo a služby pre podnikateľov a právnické osoby